Verklaring inzake verwerking persoonsgegevens in het kader van de AVG

Verklaring inzake verwerking persoonsgegevens in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Download   Toestemming verwerking persoonsgegevensstseb (003)

Deze gegevens zijn door u te allen tijde in te zien / te wijzigen / te verwijderen. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door wie dan ook. Onze Privacy Policy staat gepubliceerd op onze website. Neem voor klachten direct contact op met onze voorzitter. U heeft het recht uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Basisgegevens registratie persoonsgegevens t.b.v. administratie van de schutterij: S.v.p.

aanvinken waar u toestemming voor geeft en doorhalen waarvoor niet.

Geslacht
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres, postcode, woonplaats
E-mailadres
Geboortedatum
Telefoonnummer(s)
Toestemming voor publiceren naam, foto, video op sociale media
Toestemming voor bewaren gegevens t.b.v.

historisch perspectief (bijv. geschiedenis schutterij) langer dan 2 jaar na einde lidmaatschap

Toestemming verstrekken NAW gegevens en/of mailadres en/of telefoonnummer aan overkoepelende organisaties (bijv. OLS-

Federatie, schuttersbond)

Aanvullende bijzondere persoonsgegevens

t.b.v. personen of instanties inz. geldende wet- en regelgeving (bijv. OLS-Federatie, organisatoren (schiet)wedstrijden):

Legitimatiegegevens
Pasfoto
Geboorteplaats
Geboorteland

Ondergetekende, diens ouder, verzorger of wettige vertegenwoordiger geeft bij deze toestemming aan de  Schutterij St. Sebastianus Schinnen om de bovengenoemde/aangevinkte persoonsgegevens te verwerken.

Naam Datum Handtekening